Polityka bezpieczeństwa
zasady ochrony danych osobowych
w Ośrodku Badań Europy Środkowo-Wschodniej

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  Nisniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów internetowych (dalej „Użytkownicy”) działających pod adresami: obesw.pl, wielka-wojna.pl, lapidariumpodlasia.pl, ran.mazowsze.pl (dalej „Serwisy”) oraz innych kategorii osób wskazanych w Polityce przez Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, NIP: 5422972662, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000254164.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok (dalej „Administrator”), w następującym zakresie:
  1. Użytkownik Serwisów:
   • cele służące poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Serwisu, konfiguracji Serwisu oraz wyjaśnieniu niedozwolonego korzystania z Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”).
  2. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę z Administratorem lub zostały wobec niej podjęte działania przed zawarciem umowy na jej żądanie:
   • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu danych, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienie kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Osoba uprawniona do reprezentowania, osoba kontaktowa lub inna osoba ze strony podmiotu, który zawarł umowę ze Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy zawartej ze Administratorem lub kontaktującą się ze Administratorem:
   • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej ze Administratorem, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się ze Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowa realizacja umowy zawartej ze Administratorem, udzielenie odpowiedzi na pytanie w związku z komunikacją ze Administratorem oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  4. Osoba kontaktującą się z Administratorem:
   • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez osobę kontaktującą się z Administratorem
 3. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: obeswbialystok@gmail.com.
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani Administratora międzynarodowych.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem obeswbialystok@gmail.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji celów statutowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej, a po tym okresie przez okres przechowywania danych wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przynależnością do Organizacji.
 6. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Administratorem.
  3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.
 7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem obeswbialystokwski@gmail.com.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. PLIKI COOKIE I LOGI SYSTEMOWE
  1. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisami w logach systemowych Serwisów pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisami. Administrator będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisami oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika.
  2. Serwisy mogą używać plików typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
  3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w związku z wykorzystywaniem plików cookie niezbędnych i analitycznych w zakresie niezbędnym do celów służących poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisów, konfiguracji Serwisów oraz wyjaśnienia niedozwolonego korzystania z Serwisów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. W Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:
   1. pliki cookie niezbędne – pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu i są wykorzystywane w szczególności w celu konfiguracji Serwisu;
   2. pliki cookie analityczne – zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Ten rodzaj plików cookie nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adres IP urządzenia Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą plików cookie wykorzystywane są do ulepszania Serwisów, dostosowania działania Serwisów do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisów.
   3. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania w przeglądarce:
    • pliki cookie sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
    • pliki cookie trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
   4. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:
    • pliki cookie własne (first-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Serwisów. W Serwisach wykorzystywane są tylko pliki cookie własne.
    • pliki cookie osób trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwisy.
   5. Korzystanie z Serwisów bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie, powodujących blokowanie automatycznej obsługi plików cookie oznacza akceptację wykorzystywania plików cookie na warunkach opisanych w niniejszej Polityce, gdyż domyślne ustawienia przeglądarki są traktowane jako zgoda na instalację plików cookie.
   6. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika, ale blokada plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
   7. Data ostatniej aktualizacji Polityki: 16.12.2020 r.